Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Version 03/2018

1. Gyldighedsområde

Alle leveringer, ydelser og tilbud fra Kampmann sker udelukkende ud fra Kampmanns almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Disse betingelser er også en del af alle kontrakter, som Kampmann indgår med ordregiveren.

 

Salgs- og leveringsbetingelser fra ordregiver eller tredjepart er ikke gældende, heller ikke selv om Kampmann i det enkelte tilfælde ikke gør indsigelse over for deres gyldighed.

 

2. Tilbud og indgåelse af aftale

Tilbud fra os er uden forbindende. Mundtlige tillægsaftaler er kun bindende, når de bekræftes skriftligt.

 

Ordregiver er bundet til alle ordrer i to uger. Aftalen kommer først i stand, når Kampmann har accepteret ordren i form af ordrebekræftelse eller levering inden for ovennævnte tidsperiode.

 

3. Priser og betaling
3.1 Vores angivne priser er nettopriser. Dertil skal lægges den på leveringstidspunktet gældende omsætningsafgift, og, hvis varen skal sendes til det af ordregiver angivne leveringssted, desuden fragt-, emballerings- og forsendelsesomkostninger.

 

Ved aftaler om faste leveringer eller successive leveringer gælder de på leveringsdagen gældende salgspriser plus de ovenfor nævnte ekstraomkostninger som omsætningsafgift, fragt-, emballerings- og forsendelsesomkostninger.

 

Såfremt leverancer sker efter det oprindeligt fastlagte tidspunkt, og dette skyldes forhold hos ordregiver, og såfremt løn- og materialeomkostninger eller priserne fra underleverandører er steget efter dette tidspunkt, har vi ret til at øge vores priser procentuelt tilsvarende.

 

Bekræftede priser gælder kun for den pågældende ordre og er ikke bindende for efterbestillinger.

 

3.2 Det fulde fakturabeløb er forfaldent umiddelbart efter modtagelse af leveringen, senest 10 dage efter fakturadato. Tidspunktet for vores modtagelse af betalingen er afgørende for, om betalingen er sket rettidigt. Eventuel aftalt kontantrabat gives ikke, hvis ordregiver er i restance med betaling for tidligere leverancer. Ved for sen betaling påregnes renter på 9 procentpoint over den aktuelle basisrentesats. Vi forbeholder os retten til at kræve en højere erstatning. Ved for sen betaling med et vederlagskrav har vi krav på et engangsbeløb på 40,00 €, som tillægges en skyldig erstatning, såfremt erstatningen skyldes udgifter til retsforfølgelse. Ved for sen betaling af fakturabeløb for forudgående leveringer er fakturabeløbet forfaldent straks ved modtagelse af leveringen. Det samme gælder, hvis ordregiver har indgivet anmodning om betalingsstandsning .

 

3.3 Ordregiver kan kun modregne modkrav, hvis modkravene er konstateret retsgyldige eller er ubestridte. En tilbageholdelsesret i henhold til lovens bestemmelser er undtaget fra dette forbud.

 

4. Levering/overførsel af risiko
4.1 Leveringer sker altid ab Kampmann.

 

4.2 Leveringsfrister/-datoer stillet i udsigt af Kampmann gælder altid kun omtrentligt, medmindre der udtrykkeligt skriftligt er aftalt faste datoer.

 

4.3 Hvis der med Kampmann er aftalt en forsendelse, angiver leveringsfristerne/-datoerne tidspunktet for afleveringen til fragtmanden. Ved aflevering af købsgenstanden til fragtmanden overgår risiko til ordregiver. Incoterms er ikke gældende.

 

4.4 Kampmann er kun berettiget til delleveringer, såfremt dette er rimeligt i forhold til ordregiver. Dette er tilfældet, hvis delleveringen er anvendelig for ordregiver inden for rammerne af det kontraktlige anvendelsesformål, leveringen af den resterende vare er sikret og delleveringen ikke forårsager væsentligt ekstra besvær eller ekstraomkostninger, medmindre Kampmann erklærer sig beredt til at overtage disse omkostninger .

 

4.5 Kampmann hæfter kun for manglende mulighed for levering eller leveringsforsinkelse såfremt Kampmann bærer ansvaret for dette. Dette er ikke tilfældet ved force majeure eller andre ikke forudsigelige hændelser.

 

4.6 Kampmann kan nægte levering i de tilfælde, hvor det efter kontraktens indgåelse bliver klart, at modydelseskravet bringes i fare på grund af manglende betalingsevne hos ordregiver, medmindre ordregiver stiller sikkerhed inden for en af Kampmann fastsat passende frist, ved hvis udløb Kampmann kan annullere kontrakten.

 

4.7 Ved leveringsforsinkelse kan ordregiver, i det omfang gældende lovgivning tillader det, kun ophæve kontrakten, såfremt Kampmann er skyld i forsinkelsen og har fået tilkendt en tillægsfrist på mindst 14 dage (§ 314 punkt 2 BGB). Dette er ikke forbundet med en ændring af bevisbyrden til skade for ordregiver. Kampmanns hæftelse ved manglende levering eller leveringsforsinkelse er fastlagt iht. punkt 6.6.

 

4.8 Købte og af Kampmann leverede mangelfrie varer tages ikke tilbage, medmindre Kampmann har indgået en individuel aftale med ordregiver herom.

 

5. Ejendomsforbehold
5.1 Den leverede vare forbliver vores ejendom, indtil alle vores krav (inklusive alle saldokrav fra kontokurant), der fremgår af forretningsrelationen over for ordregiver nu eller fremover, er opfyldt.

 

5.2 (Vare med ejendomsforbehold).Ordregiver har ret til, mod afståelse af heraf opståede fordringer, at sælge varer, som er købt med ejendomsforbehold, ved almindelig samhandel, i det omfang ordregiver ikke er i restance med betalingen. Belåning eller sikkerhedsoverdragelse er ikke tilladt. Fordringer, der måtte opstå som følge af videresalg eller andre retsgrunde (f.eks. forsikringsbegivenhed eller ulovlig handling) med hensyn til vare købt med ejendomsforbehold, overdrager ordregiver for en sikkerheds skyld allerede nu i fuldt omfang til os. Hvis en vare købt med ejendomsforbehold sælges sammen med andre varer, der ikke tilhører os, uden eller efter videreforarbejdning eller forbindelse, gælder overdragelsen af fordringen fra salget kun med et beløb, der svarer til værdien af varen købt med ejendomsforbehold. Vi tager imod denne overdragelse.

 

5.3 På forlangende er ordregiver forpligtet til at oplyse navnene på sine debitorer og størrelsen af de fordrede beløb. Ordregiver er forpligtet til at forsikre varer købt med ejendomsforbehold mod tab og beskadigelse. Såfremt ordregiver handler i strid med kontrakten, og vi gør vores rettigheder vedrørende ejendomsforbehold gældende, har vi ret til at betræde ordregivers lokaler for at kunne tage de varer, der er købt med ejendomsforbehold, tilbage.

 

5.4 I forhold til den stillede sikkerhed, der ud fra ovenstående bestemmelser tilhører os, forpligter vi os til at frigive denne i det omfang, den værdi, denne sikkerhed kan realiseres til, overstiger den fordring, der skal sikres, med mindst 10 %.

 

6 . Garanti og hæftelse
6.1 Ordregiver er forpligtet til at undersøge alle varer – også emballerede – for synlige mangler umiddelbart efter modtagelsen og give skriftlig meddelelse til Kampmann om eventuelle fejl inden syv kalenderdage efter modtagelse af varen, med oplysninger om reklamationen på en kontrollerbar måde. Mangler, som ikke kan konstateres ved en omhyggelig undersøgelse, skal meddeles Kampmann inden for samme frist efter opdagelsen af manglen.

Ordregiver skal ved konstaterbare transportskader ved modtagelse af varen ved et forsendelseskøb straks skriftligt underrette fragtmanden, og ellers underrette Kampmann, hvis forsendelsen er sket på Kampmanns risiko.

 

6.2 Hvis der foreligger en mangel, har Kampmann ret til at vælge mellem at afhjælpe manglen eller levere en mangelfri vare. Vores naturalopfyldelse ved mangel er først mislykkedes, hvis en eventuel mangel heller ikke er blevet afhjulpet i andet forsøg. Ordregivers rettigheder i tilfælde af, at naturalopfyldelsen mislykkes, nægtes eller er uacceptabel, påvirkes ikke heraf.

 

6.3 Ordregivers mangelskrav forældes efter tolv måneder. Dette gælder ikke i det omfang § 438 pkt. 1 nr. 2, 445 b pkt. 3, § 79 pkt. 1, § 634 a pkt. 1 BGB (lovbog for tysk civillovgivning) foreskriver længere frister samt i tilfælde af skade på liv, krop og helbred, ved forsætlig eller grov uagtsom pligtforsømmelse eller ved svigagtig fortielse af en mangel. Lovbestemmelserne vedrørende udsættelse af udløbsfrister og ny påbegyndelse af frister påvirkes ikke heraf.

 

6.4 Købsgenstaden anses ikke som mangelfuld ved en ubetydelig afvigelse fra den aftalte beskaffenhed, især hvad angår farve og udførelse, ved naturlig slitage eller ved skader, som efter risikoovergang opstår som følge af forkert eller forsømmelig behandling eller vedligeholdelse eller som følge af særlige ydre påvirkninger.

 

6.5 Vi hæfter altid i henhold til de gældende forskrifter i den tyske produktansvarslov ved skader på liv, krop eller helbred, som vi, vores lovpligtige repræsentanter eller agenter er ansvarlige for og for alle skader, som vi, vores lovpligtige repræsentanter eller agenter har forårsaget som følge af forsætlighed eller grov uagtsomhed.

 

6.6 Ved let uagtsomhed hæfter vi, med undtagelse af tilfælde iht. punkt 6.5., kun ved overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser. I så fald hæfter vi ved tings- og formueskader kun for den aftaletypiske og forudselige skade. Ved forsinkede og/eller forkerte leverancer hæfter vi, med undtagelse af de i punkt 6.5. nævnte tilfælde, ikke for følgeskader.

 

6.7 I det omfang vi fremsætter forslag med hensyn til anvendelses- eller indsatsmåde for vores produkter er der ikke tale om planlægningsydelser fra vores side og enhver hæftelse ud over produktbeskrivelsen udelukkes.

 

7. Arbejdsydelser/arbejdsleveringsydelser

Kun i tilfælde, hvor Kampmann har fået til opgave at levere og montere komponenter fremstillet af Kampmann, som f.eks. loftsvarmepaneler, gulvkanaler eller køledæk, er der tale om en arbejdsaftale. I et sådant tilfælde reduceres Kampmanns garanti til to år, regnet fra overdragelsen. Overdragelsen kan ikke nægtes på grund af uvæsentlige mangler.

I alle øvrige tilfælde, hvor Kampmann blot skal levere bevægelige bygge- eller anlægsdele, som skal fremstilles, finder købeloven anvendelse inklusive Kampmanns ovenfor anførte almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

 

8. Opfyldelsessted, værneting og afsluttende bestemmelser
8.1 Opfyldelsessted for leverancer er forsendelsesstedet, for betalinger er det Kampmanns forretningssted.

 

8.2 Hvis ordregiver er handelsdrivende, juridisk person for offentlig ret eller offentlig-retlig særformue, er det efter vores valg enten vores eller ordregivers forretningssted, som er værneting for alle tvister, der måtte opstå i forbindelse med denne aftale, også for klager vedrørende veksler og checks. Det samme gælder, såfremt ordregiver ikke har et almindeligt værneting i Tyskland, eller bopælen eller det sædvanlige opholdssted på tidspunktet for sagsanlægget ikke er kendt.

 

8.3 For alle aftaler mellem ordregiver og os gælder udelukkende tysk ret med udelukkelse af den internationale købelov CISG.

 

Download: Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version Februar 2017